Im Ausland ist es teils schon länger so, wir wollen jetzt auch in Österreich einen Schritt setzen, um die Präsentation unserer Hunde auf Ausstellungen auch in dieser Hinsicht reglement- und tierschutzgerecht zu machen: Wir bitten auf Ausstellungen in Österreich künftig nicht mehr zu wickeln und zu föhnen! Und wir bitten, das Haar nicht länger als vom Rassestandard vorgesehen zu halten!

Zum einen verbietet der Rassestandard Haar in übertriebener Länge: "Körperhaar von mittlerer Länge, völlig gerade (nicht wellig), ... darf niemals die Bewegung beeinträchtigen".

Zum anderen sind Wickeln und Föhnen laut FCI-Ausstellungsordnung ohnehin verboten, auch wenn es dort nicht explizit genannt wird: "Es ist verboten, den Hund mit Substanzen vorzubereiten, die die Struktur, die Farbe oder die Form des Felles, der Haut oder der Nase verändern. Nur Trimmen, Scheren, Kämmen und Bürsten sind erlaubt."

Wir haben keinen Einfluss darauf, wie die Hunde zuhause gehalten werden, und die alte Frage, dass das Wickeln dem Hund nicht schadet, sondern ihm Bewegungsfreiheit gibt, haben wir natürlich auch abgewogen. Es ist uns aber ein persönliches Anliegen, dass Rassehundeausstellungen als unverzichtbarer Bestandteil der Rassehundezucht nie im Widerspruch zum Tierschutzgedanken stehen.

Wir zählen deshalb auf Ihr Verständnis und bitten, von nun an auf österreichischen Ausstellungen – ob CACIB oder Klubschauen – Yorkies nicht mehr zu wickeln. Wir werden die Aussteller freundlich darauf hinweisen und sind überzeugt, dass Sie uns zustimmen werden.

Please: no more wrapping at Austrian shows!

It's been like this for a long time abroad, but we now want to take a step in Austria to ensure that the presentation of our dogs at exhibitions complies with regulations and animal welfare even in this respect: please no more wrapping and blow-drying at exhibitions in Austria! And please keep the hair no longer than the breed standard allows!

On one hand, the breed standard prohibits hair of excessive length: "Hair: On body moderately long, perfectly straight (not wavy), ... must never impede movement."

On the other hand, wrapping and blow-drying are prohibited anyway according to the FCI exhibition regulations, even if it is not explicitly mentioned there: "It is forbidden to prepare a dog with any substance that will alter the structure, colour or form of the coat, skin or nose. Only trimming, clipping, combing and brushing are allowed."

We have no influence on how dogs are kept at home, and we have of course also weighed up the old question that wrapping does not harm the dog but rather gives it freedom of movement. However, it is our personal concern that dog shows as an indispensable part of purebred dog breeding never contradict animal welfare principles.

We therefore count on your understanding and ask that from now on you no longer wrap your Yorkie at Austrian exhibitions – whether CACIB or club shows. We will kindly point this out to the exhibitors and are confident that you will agree with us.

Prosím: už žádné natáčky na výstavách!

V zahraničí je tomu tak již delší dobu, ale nyní chceme v Rakousku učinit krok k tomu, aby prezentace našich psů na výstavách v tomto ohledu odpovídala předpisům a welfare zvířat: Žádáme vás, abyste nepoužívali natáčky a vysoušeče vlasů na výstavách v Rakousku v budoucnu! A prosíme, abyste si nenechávali srst delší, než dovoluje standard plemene!

Jednak standard plemene zakazuje srst nadměrné délky: "Srst na těle střední délky, zcela rovná (ne zvlněná), ... nikdy nesmí překážet v pohybu."

Na druhou stranu podle výstavního řádu FCI jsou natáčky a fénování zakázáno tak jako tak, i když to tam není výslovně uvedeno: „Je zakázáno připravovat psa látkami, které mění strukturu, barvu nebo tvar. srst, kůže nebo nos. Povoleno je pouze stříhání, nůžky, hřebeny a kartáče.“

Nemáme žádný vliv na to, jak jsou psi doma chováni, a samozřejmě jsme také zvážili starou otázku, že natáčky psovi neškodí, ale dávají mu volnost pohybu. Naším osobním zájmem však je, aby výstavy plemenných psů, jako nepostradatelná součást chovu plemenných psů, nikdy neodporovaly myšlence dobrých životních podmínek zvířat.

Počítáme proto s Vaším pochopením a žádáme, abyste od této chvíle na rakouských výstavách – ať už CACIB nebo klubových – nepoužívali natáčky. Rádi na to vystavovatele upozorníme a jsme přesvědčeni, že s námi budete souhlasit.